МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Головна мета проведення асистентської практики полягає у набутті практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальності у вищих навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Асистентській практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання у вищих навчальних закладах.

Завдання практики полягають у :

  • безпосередньому ознайомленні студентів-практикантів з формами та методами викладання дисциплін за напрямком спеціалізації, що використовуються на факультеті, а також їхньому практичному оволодінню;
  • вихованні у студентів творчого підходу до навчально-методичної роботи, наукової праці,  формуванню потреби у самовдосконаленні, підвищенні своєї кваліфікації;
  • здобутті студентами професійних якостей майбутнього викладача – вміння готувати матеріал з використанням останніх досягнень в науці;  чітко, доступно, логічно, послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо;
  • формуванні вміння критично оцінювати практичні та лабораторні заняття своїх колег та робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької роботи.

            Реалізація мети та завдань забезпечується шляхом чіткої організації асистентської  практики, виконання основних вимог, вказаних в цьому Положенні як студентами-практикантами, так і викладачами.