Гнатієнко  Г.М., Снитюк  В.Є.  Експертні технології прийняття рішень. − К.: McLaut, 2008. − 444 с.

Монографія присвячена розробці та обгрунтуванню моделей і обчислювальних методів розв’язання задач прийняття рішень, проблемам, що супроводжують процеси створення відпо¬відного алгоритмічного забезпечення. Особлива увага приділена способам та методам одержання, обробки, аналізу та інтерпретації експертної інформації. Здійснено аналіз ефективності моделей і методів, які використовуються у процесах прийняття рішень та базуються на парадигмах “м’яких” обчислень.
Викладено методи та алгоритми обробки експертної інформації в задачах прийняття рішень. Виконано формалізований опис математичних моделей ситуацій прийняття рішень.
Для наукових працівників та практичних фахівців в області комп’ютерних наук та приклад¬ної математики, економістів, інженерів, адміністраторів, діяльність яких пов’язана з прийняттям технічних чи господарських рішень і котрі бажають оволодіти сучасною методологією та математичним апаратом прийняття рішень.


Землянський О.М., Пашинська Н.М., Снитюк В.Є. Інформаційно-аналітичні технології прогнозування наслідків хімічних аварій : монографія. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 167 с.

У монографії розглядається науково-технічна задача підвищення ефективності процесів прийняття рішень при хімічних аваріях шляхом розробки моделей та методів прогнозування концентрації небезпечної хімічної речовини в умовах невизначеності.
Побудовано нейромережні моделі для структурної ідентифікації та прогнозування концентрації небезпечної хімічної речовини як у доаварійний, так і у післяаварійний періоди на основі нечіткого логічного виведення і нечітких продукційних правил. Розроблено метод параметричної ідентифікації таких моделей з використанням еволюційних технологій. Одержані результати складають основу системи підтримки прийняття рішень та дозволяють здійснити об’єктивізацію експертних висновків.
Монографія буде корисною фахівцям з хімічної безпеки, спеціалістам з прийняття рішень в умовах невизначеності та моделювання, а також усім тим, хто розробляє чи використовує інтелектуальні інформаційні технології для розв’язання практичних задач.


О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, В.І. Кудін. Послідовний аналіз варіантів: Технології та застосування: Монографія.- К.: Стилос, 2013.-304с.

Монографія присвячена одній із ефективних схем розв’язання широкого класу задач – послідовному аналізу варіантів, розробленому в 60-х роках ХХ ст. в Інституті кібернетики НАНУ під керівництвом академіка В.С. Михалевича. Описуються нові методи та числові алгоритми, запропоновані авторами монографії за останні два десятиліття для аналізу та розв’язанння прикладних задач різноманітної природи на основі ідеології послідовного аналізу варіантів. Методи та алгоритми їх застосування, що пропонуються, орієнтовані на розв’язання оптимізаційних задач великої розмірності з можливістю використання сучасної обчислювальної техніки.
Для наукових працівників та фахівців в області прикладної математики та комп’ютерних наук, студентів відповідних спеціальностей та всіх бажаючих оволодіти сучасною методологією та математичним апаратом прийняття рішень з метою застосування їх на практиці.


Самохвалов Ю.Я., Бурба О.І. Організаційно-методичні аспекти науково-технічної експертизи. – Київ, 2013. – 108 с.

Розглядаються нормативно-правові питання науково-технічної діяльності, організації науково-технічної та інноваційної експертизи як виду науково-технічної діяльності. Систематизовані методи та процедури підготовки експертизи та наведені практичні результати їх використання. Викладений матеріал може бути використаний у якості основи методики організації підготовки науково-технічних експертиз.
Наведені загальні засади науково-технічної та інноваційної діяльності, пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, а також інноваційної діяльності в Україні. Відображені особливості науково-технічної експертизи інноваційних проектів, наведені її організаційно-правові основи, методи та способи проведення відбору інноваційних проектів для реалізації.
Крім цього, одне із основних питань, яке висвітлено в книзі і є її відмінною рисою, полягає у систематизації відомих методів та процедур підготовки експертизи та організації процесу експертного опитування. Розглядаються методичні аспекти організації підготовки науково-технічної та інноваційної експертизи, які забезпечують наукове обґрунтування підбору кандидатів у експерти, оцінювання їх якості та визначення кількісного складу і формування експертної групи. Також наведені процедури індивідуального та колективного експертного опитування.
Для фахівців, які займаються питаннями проведення науково-технічних та інноваційних експертиз, а також на спеціалістів, які залучаються в якості експертів відповідних об’єктів експертизи.