Основні засади проведення науково-дослідної практики

Науково-дослідна практика студентів є заключною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед виконанням випускної кваліфікаційної роботи магістра на оснащених базах академічних і галузевих інститутів, навчальних закладів та на сучасних підприємствах і організаціях, пов’язаних з розробкою та використанням програмного забезпечення комп’ютерних систем. Робота студента в період практики має бути узгоджена з тематикою кафедри інтелектуальних та інформаційних систем і відповідати темі магістерської дисертації студента.

Суть науково-дослідної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних і спеціалізованих інститутах та провідних компаніях.

Предметом практики є:

 • поглиблення навичок самостійної наукової роботи,
 • розширення наукового світогляду студентів,
 • дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

Мета і задачі практики

Метою науково-дослідної практики є систематизація, розширення професійних знань у сфері обраної спеціальності, формування і розвиток в студентів-магістрантів навичок до самостійної наукової праці, проведення досліджень і експериментів, закріплення отриманих теоретичних знань за дисциплінами напрямку і спеціальним дисциплінам магістерських програм. Основним завданням практики є набуття досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи – магістерської дисертації.

Науково – дослідна практика є завершальною в циклі практичного становлення студентів. Під час науково-дослідної практики студент повинен вивчити:

 • літературні джерела з метою їхнього використання при виконанні випускної кваліфікаційної роботи;
 • методи дослідження й проведення експериментальних робіт;
 • правила експлуатації дослідницького устаткування;
 • методи аналізу й обробки експериментальних даних;
 • фізичні й математичні моделі процесів й явищ, що стосуються об’єкта, що досліджується;
 • інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що належать до професійної сфери;
 • вимоги до оформлення науково-технічної документації;

виконати:

 • аналіз, систематизацію й узагальнення науково-технічної інформації за темою досліджень;
 • теоретичні або експериментальні дослідження в рамках поставлених завдань, включаючи математичний (імітаційний) експеримент;
 • аналіз вірогідності отриманих результатів;
 • порівнювати результати досліджень об’єкта розробки з вітчизняними й закордонними аналогами;
 • аналіз наукової й практичної значимості проведених досліджень, а також техніко-економічної ефективності розробки.

За час науково-дослідної практики студент повинен в остаточному вигляді сформулювати тему магістерської дисертації й обґрунтувати доцільність її розробки.