Сорока П.М., Харченко В.В. , Харченко Г.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб. – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 518 с.

У запропонованому навчальному посібнику наведено лекційний матеріал з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для магістрів спеціальності «Менеджмент». Посібник також можна використовувати і для проведення лекційних занять з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» студентам спеціальності «Менеджмент» та «Інформаційні системи в управлінні» студентам спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика».
Навчальний посібник можуть використовувати студенти й інших економічних та інформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів. Сподіваємось, що цей посібник буде корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Цыганок В.В., Андрейчук О.В., Каденко С.В., Грайворонская А.Н. Распознавание информационных операций – К.: ООО «Инжиниринг», 2017. – 282 с.

Книга посвящена рассмотрению вопросов распознавания информационных операций на основе анализа информационного пространства, прежде всего веб-ресурсов сети Интернет, социальных сетей, блогов. В этом случае технология анализа открытых источников OSINT выступает как средство сбора и первичного анализа современных информационных потоков. В книге подробно рассматриваются математические основы распознавания информационных операций, которые базируются на математической статистике, нелинейной динамике, теории сложных сетей (Complex Networks), информационном и математическом моделирования, социологии. Отдельный раздел посвящен применению подходов теории экспертных оценок, систем поддержки принятия решений при распознавании информационных операций.
Для широкого круга специалистов в области информационных технологий и безопасности.


Красовська Г.В., Доманецька І.М., Федусенко О.В. Застосування об’єктно-орієнтованого підходу на прикладі задач будівельної галузі: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2016. – 112 с.

Навчальний посібник присвячено питанням застосування об’єктно-орієнтованого підходу під час реалізації прикладних обчислювальних задач будівельної галузі. Взаємодія різнопланових технологій, структур, ієрархічна природа будівництва, множинність проявів, індивідуальність вибору рішень дає благодатне підґрунтя для застосування на практиці методології об’єктно-орієнтованого підходу (ООП), що дозволяє розробляти програмне забезпечення підвищеної складності за рахунок поліпшення його технологічності (кращих механізмів розділення даних, збільшення повторюваності кодів, використання стандартизованих інтерфейсів користувача тощо). Для того щоби технологічно грамотно застосовувати ООП, необхідно добре розуміти його основні концепції і навчитися мислити в стилі ООП. Даний навчальний посібник спрямований на студентів, що почали знайомитися з основними концепціями об’єктно-орієнтованого програмування та підходами до проектування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.
Завантажити


Гайна Г.А. Методи оптимізації: алгоритми, приклади задачі: Навчальний посібник. – К. : «КНУБА», 2005. – 144 с.

Навчальний посібник містить теоретичний довідковий матеріал з математичного програмування, зразки розв’язання типових задач, варіанти індивідуальних завдань і завдань для виконання курсових робіт.
Призначений для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Комп’ютерні науки».

 Гайна Г.А. Системи штучного інтелекту: Навчальний посібник. – К. : «КНУБА», 2007. – 208 с.

В навчальному посібнику розглянуто моделі і методи, які застосовуються в системах штучного інтелекту. Значну увагу приділено питанням проектування систем штучного інтелекту, розгляду основних напрямів розвитку інтелектуальних систем. Всі головні положення посібника розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами.
Призначений для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Комп’ютерні науки».

 


Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник. – К. : «Кондор», 2008. – 200 с.

В навчальному посібнику розглянуто головні концепції проектування і побудови баз даних, основні моделі баз даних, архітектури СУБД, напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов’язані з експлуатацією баз даних. Всі головні положення посібника розглядаються з використанням навчальних прикладів та ілюструються графічними матеріалами.
Призначений для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Комп’ютерні науки».

 


Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми: навчальний посібник. – К.: «Маклаут», 2008. – 364 с.

У посібнику розглядаються елементи класичних та сучасних технологій прогнозування, що базуються на дедуктивному та індуктивному підходах. Його логічна структура передбачає наскрізне супроводження процесів прогнозування: від формування вихідної інформації, встановлення значущих факторів, збільшення їх інформативності − до вибору методів прогнозування та їх реалізації в інформаційно-аналітичних системах. Елементний базис посібника складають регресійні методи, які окрім самостійного значення є базовою частиною інших методів; нейромережні, еволюційні методи та методи теорії нечітких множин як складові частини Soft Computing; задачі відновлення інформації та кластеризації як самостійні задачі прогнозування, а також як такі, розв’язання яких є необхідною умовою ефективного прогнозування; методи препроцесінгу даних та композиційні методи.
Кожну структурну одиницю навчального посібника формують моделі, методи та алгоритми, що дозволяє оптимізувати процес розробки або використання систем аналізу даних та прогнозування. Його особливістю є наявність у кожному розділі завдань для самостійного опрацювання, практичних завдань, в т.ч. і проблемного характеру та бібліографії, а також інформації довідкового характеру у додатках, що сприятиме більш повному вивченню викладених технологій та знайомству з новими.
Посібник розрахований на студентів, які вивчають курси, пов’язані з інтелектуальними інформаційними системами, аналітичною обробкою інформації, розпізнаванням образів, іншими задачами штучного інтелекту. Він буде також корисний соціологам, економістам, фахівцям в області теорії та практики прогнозування.
Завантажити


Федусенко О.В., Доманецька І.М., Красовська Г.В. Проектування систем електронного документообігу: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2016. – 88с.

Навчальний посібник присвячено проблемам проектування систем електронного документообігу. У посібнику головна увага приділена особливостям процесу проектування інформаційних систем, а саме систем електроного документообігу. У зв’язку з чим описано покроковий процес проектування СЕД та наведено детальні приклади для кожного кроку. Особливостю посібника є те, що в процесі проектування використовується методологія ARIS, діаграми як з простого методологічного фільтру, так і з розширеного та стандартного фільтрів. У посібнику також розглянуто аспекти розробки технічного завдання та технічного проекту і наведено приклади технічного завдання на розробку СЕД.


Магваір Б., Пашинська Н.М., Даценко Л.М., Говоров М.,Путренко В.В.Геоінформаційнітехнології та інфраструктурапросторовихданих: у шести томах. Том1: Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктурипросторовихданих. Навчальнийпосібник. – К.: Планета-Прінт, 2016. – 396 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та прикладні знання про геоінформаційні системи та технології, які є базисом для подальшого успішного опанування сфери геоінформаційних технологій та ГІС. Особлива увага надається зв’язку між геоінформаційними технологіями та інфраструктурою просторових даних, яка є однією із основних складових розвитку сучасного інформаційного суспільства.
Посібник доцільно використовувати у навчальному процесі при підготовці технічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також у курсах підвищення кваліфікації державних службовців в галузі землеустрою, геодезії, картографії та інформаційних технологій.
Посібник підготовлено в рамках проекту «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» за фінансової підтримки Міністерства Глобальних Справ Канади (GlobalAffairsCanada) за участі фахівців Ванкуверського острівного університету (VancouverIslandUniversity), Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського” та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Тмєнова Н.П., Шестаков С.С. Лінійні (векторні) простори : методичний посібник – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 47 с.

Методичний посібник присвячено теорії лінійних (векторних) просторів. Розглянуто такі поняття як лінійний простір та підпростір, лінійно залежні та незалежні системи векторів, матриця переходу від одного базису до іншого, операції над підпросторами, лінійні оператори векторного простору, алгебра лінійних операторів, власні числа та власні вектори лінійного оператора, лінійні оператори простої структури тощо. Крім теоретичних фактів видання містить приклади розв’язання задач та задачі для самостійного розв’язання. Посібник рекомендується для студентів першого курсу математичних факультетів університетів та інститутів.


Сорока П.М., Тмєнова Н.П. Засоби обробки таблиць. Навч.-метод. посіб. з дисципліни «Сучасні інформаційні технології» – К.: ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 185 с.

В навчально-методичному посібнику наведено теоретичний матеріал по табличному процесору Excel. Матеріал викладено в такій формі, яка сприяє швидкому практичному оволодінню ним при роботі на комп’ютері як за допомогою викладача, так і самостійно. У кінці посібника наведено контрольні запитання та завдання для практичної роботи на комп’ютері, які дають змогу закріпити теоретичний матеріал, а також набути необхідні практичні навички для роботи з табличним процесором Excel. Крім того, для перевірки своїх теоретичних знань у кінці посібника наведено тести.


Тмєнова Н.П. Комп’ютерна графіка : навчально-методичний посібник – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 111 с.

В навчально-методичному посібнику висвітлено основні поняття, історію розвитку і сфери застосування комп’ютерної графіки. Розглянуто види комп’ютерної графіки й основні типи колірних моделей. Викладено математичні основи двовимірної та тривимірної графіки. Наведено паралельне, центральне проектування та їхні види, базові растрові алгоритми, алгоритми зафарбування та алгоритм Коена-Сазерленда. Особлива увага приділяється форматам графічних файлів та алгоритмам стиснення. У кінці кожного розділу посібника наведено контрольні запитання. Видання призначене для студентів університету, які вивчають дисципліну “Комп’ютерна графіка”.


Лисенко В.П., Кіктєв М.О., Комарчук Д.С., Вдовин Р.М. Комп’ютери та комп’ютерні технології . Частина 2. Навчальний посібник. – К., ЦП «Компринт», 2015. – 703 с.

У навчальному посібнику наведені принципи використання останніх версій пакету MSOffice, зокрема MSWord, MSExcel, MSAccess та використання технічних засобів при вирішенні інженерних задач. Детально розглянуто складання програм у середовищі Visual Basic for Application, як з точки зору написання додатків до пакету MSOffice, так і як мови об’єктно-орієнтованого програмування. Описано програмування в середовищі LabView, наведені приклади вирішення інженерних задач при створенні АСУ ТП. Також підручник містить основи інтелектуальної мови програмування AutoLsip, яку можна використати для більш ефективного створення креслень.Вдовин Р.М., Кіктєв М.О., Лисенко В.П. САПР технологічних об’єктів і автоматизованих систем. Навчальний посібник. – К., ЦП «Компринт», 2016. – 357 с.

У навчальному посібнику наведені теоретичні основи побудови САПР технологічних об’єктів і автоматизованих систем, математичні моделі й методи САПР, забезпечення принципи використання останніх версій пакету AutoCAD, використання технічних засобів при вирішенні інженерних задач, зокрема, апаратне і програмне забезпечення імітаторів SimSys при моделюванні об’єктів і систем керування.
Розглянуті особливості проектування розподіленої ієрархічної АСУТП на базі SCADA-системи Trace Mode. Описано програмування в середовищі LabView, наведені приклади вирішення інженерних задач при автоматизованому проектуванні об’єктів і автоматизованих систем керування. Також навчальний посібник містить основи інтелектуальної мови програмування AutoLsip, яку можна використати для більш ефективного створення креслень.


СорокаП.М. Основи операційних систем. Навч.-метод. посіб. з дисципліни «Сучасні інформаційні технології» – К.: ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 65 с.

Наведено теоретичний матеріал по операційній системі Windows 7. Матеріал викладено в такій формі, яка сприяє швидкому практичному оволодінню ним при роботі на комп’ютері як за допомогою викладача, так і самостійно.У кінці посібника наведено контрольні запитання та завдання для практичної роботи на комп’ютері, які дають змогу закріпити теоретичний матеріал, а також набути необхідні практичні навички для роботи з операційною системою Windows 7. Крім того, для перевірки своїх теоретичних знань у кінці посібника наведено тести.


Сорока П.М., Іларіонов О.Є. Засоби обробки текстів. Навч.-метод. посіб. з дисципліни «Сучасні інформаційні технології» – К.: ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 112 с.

Наведено теоретичний матеріал по текстовому процесору Word 2013. Матеріал викладено в такій формі, яка сприяє швидкому практичному оволодінню ним при роботі на комп’ютері як за допомогою викладача, так і самостійно. У кінці посібника наведено контрольні запитання та завдання для практичної роботи на комп’ютері, які дають змогу закріпити теоретичний матеріал, а також набути необхідні практичні навички для роботи з текстовим процесором Word. Крім того, для перевірки своїх теоретичних знань у кінці посібника наведено тести.


Сорока П.М., Харченко В.В. Практикум з інформаційних систем в управлінні організацією: Навч. посіб. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 378 с.

У запропонованому навчальному посібнику наведено лабораторні роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для магістрів спеціальності «Менеджмент». Посібник також можна використовувати і для проведення лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні» студентам спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика».
Навчальний посібник можуть використовувати студенти й іншихекономічних та інформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів. Сподіваємось, що цей посібник буде корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А.Управління проектами інформатизації: Навч. посіб.– К.: ЦП «Компринт», 2016. –587 с.

У навчальному посібнику розглянуто проекти, їх елементи,властивості та управління ними. Наведено класифікацію та оточенняпроектів, життєвий цикл проекту інформатизації. Описано структурупроекту, планування, організацію робіт, контроль та управління процесомвиконання проекту інформатизації. Значна увага приділена управліннюзмістом та предметною областю, часом, вартістю, ресурсами таконтрактами, персоналом, якістю та ризиками проекту інформатизації. Упосібнику також описано інтеграцію та автоматизацію управлінняпроектами інформатизації. Для отримання практичних вмінь та навичок зметодології управління проектами наведено лабораторні роботи.Навчальний посібник призначено для студентів економічних таінформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник можебути корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


Садко М.Г., Сорока П.М., Саяпін С.П. Бази даних та системи управління базами даних.Навч.-метод.посіб.– К.: ЦП «Компринт», 2016. – 119 с.

Навчально-методичний посібник написаний на основі лекцій, які читаються студентам ННІ бізнесу НУБіПУкраїни протягом останніх років. У посібнику описані теми розділів програми навчальної дисципліни «Бази даних та системи управління базами даних» на прикладі СУБД Accessдля ОС Windows.
У навчально-методичному посібнику висвітлені теоретичні основи баз даних, систем управління базами даних, основні принципи та методи їх організації, проектування. Розглянуто можливості створення та редагування об’єктів файлу БД: таблиць, форм, запитів, звітів, макросів. В кінці кожного розділу наведено контрольні запитання, а також завдання для практичної роботи на ПК, які дадуть можливість освоїти студентам СУБД Access та використовувати її для розв’язання різного роду задач.


Сорока П.М.Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч. посіб.– К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2016. – 260 с.

У посібнику розглянуто інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансових установах, та системи передачі банківської інформації. Наведено загальні поняття щодо інформації, інформаційних систем і технологій. Описано специфіку інформаційних систем фінансових установ та міжбанківських електронних платежів Національного банку України, електронних грошей та Національну систему масових електронних платежів України.


Сорока П.М., Сорока Б.П.Аналіз, моделювання та управління ризиками: Навч. посіб.– К.: Університет «Україна», 2015. – 270 с.

У навчальному посібнику наведено основні відомості про економічні ризики, класифікацію та характеристику ризиків, що виникають у різних сферах підприємницької діяльності. Розглянуто аналіз ризику та методи його оцінки. Значна увага приділена прийняттю рішень, зокрема вибору оптимальної стратегії в умовах ризику, яка базується на теорії ігор та методах управління ним. У посібнику також описано шляхи і способи зменшення впливу ризику.
Орієнтований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а саме для тих, хто навчається за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»; викладачів, економістів, менеджерів, працівників інвестиційних фондів, банків, страхових компаній та всіх тих, хто цікавиться проблемами ризику.Сорока П.М., Харченко В.В. Інформаційні системи в інноваційній діяльності. Навч.-метод. посіб. для лабораторних робіт. – К.: НУБІП, 2015. – 125 с.

У запропонованому навчально-методичному посібнику наведено лабораторні роботи з дисципліни «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» для магістрів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю».
Навчально-методичний посібник можуть використовувати студенти й іншихекономічних та інформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів. Сподіваємось, що цей посібник буде корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


Сорока П.М.Інформаційні системи в менеджменті. Навч.-метод. посіб.– К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2014. – 211 с.

Розглянуто інформаційні системи і технології, що застосовуються в управлінні. Наведено загальні поняття щодо інформації, інформаційного менеджменту, інформаційних систем та технологій. Описано специфіку управлінських інформаційних систем. Розглянуто системи підтримки прийняття рішеньта експертні системи.
Для студентів економічних та інформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів, зокрема для студентів напряму підготовки «Менеджмент». Буде корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


Сорока П.М., Харченко В.В. Інформаційні системи у менеджменті. Практикум: Навч. посіб.– К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2014. – 358 с.

У запропонованому навчальному посібнику наведено лабораторні роботи з дисципліни «Інформаційні системи у менеджменті» для студентів напряму підготовки «Менеджмент». Посібник також можна використовувати і для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи у маркетингу» студентам спеціальності «Маркетинг».
Навчальний посібник можуть використовувати студенти й іншихекономічних та інформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів. Сподіваємось, що цей посібник буде корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


SorokaP.М.,KharchenkoV.V. Informationsysteminmanagement. Practicalwork: Educationalbook. – К.: NULES, 2011. – 145 p.

The proposed educational book (manual) contains laboratory work from the subject (discipline) «Information systems in management» for students of specialty «Management of organization» and «Management of foreign economic activities».
The educational book also can be used for carrying out (executing of) laboratory works from the subject «Information systems in marketing» for students of specialty «Marketing».
The manual could use students and other economic and information specialties of higher educational establishments (institutions). We hope that this manual (guide) will be useful for instructors of this discipline.


СорокаП.М., СорокаБ.П. Інформаційний менеджмент: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2008. – 535 с.

У запропонованому навчальному посібнику розглянуто інформаційні системи і технології, що застосовуються в управлінні. Наведено загальні поняття щодо інформації, інформаційного менеджменту, інформаційних систем та технологій. Описано специфіку управлінських інформаційних систем. Розглянуто системи підтримки прийняття рішеньта експертні системи.Зроблено опис корпоративних інформаційних систем. Також розглянуті сховища даних та технології роботи з ними. Наведено підходи до розв’язання управлінських задач за допомогою інформаційних технологій.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних та інформаційних спеціальностей вищих навчальних закладів. Сподіваємось, що цей посібник буде корисним також і для викладачів цієї дисципліни.


Швиденко М.З., Морзе Н.В., Сорока П.М. та ін. Сучасні комп’ютерні технології: Навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки УААН», 2007. – 705 c.

Наведено принципи побудови та функціонування обчислювальних машин.Розглянуто організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах, програмне забезпечення ПК і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.


СорокаП.М., СорокаБ.П.Економічні та фінансові ризики: Навч. посіб. для дистанційного навчання.– К.: Університет «Україна», 2006. – 266 с.

У навчальному посібнику наведено основні відомості про економічні ризики, подано класифікацію та характеристику ризиків. Розглянуто загальні та спеціальні методи оцінки ризику. Значну увагу приділено прийняттю рішень в умовах ризику. В останньому розділі посібника описано шляхи та способи зниження ризику.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, передусім тих, хто навчається за напрямами «Економіка і підприємництво» і «Менеджмент». Такожцей посібник буде корисним для викладачів, економістів, менеджерів, працівників інвестиційних фондів, банків, страхових компаній і всіх тих, хто цікавиться проблемами ризику.


SorokaP.М., KharchenkoV.V. Informationsystemsandtechnologies. Laboratory Practical: Educationalbook. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 153 p.

The proposed manual(educational book)contains laboratory work from the discipline «Information systems and technologies» for students of speciality«Management».
The educational book also can be used for executing of laboratory works from the discipline«Information systems and technologies» for students of speciality «Marketing».
The educational book could use students and other economic and information specialities of higher educational institutions. We hope that this manual will be useful for instructors of this discipline.Тмєнова Н.П. Дискретна математика. Частина 1. Навчальний посібник. – 2018 р. – 122 с.

Дискретна математика зародилася в давні часи. ЇЇ характерною особливістю є дискретність, тобто антипод неперервності. Можна сказати, що дискретна математика – це розділ математики, який вивчає скінченні множини та різні структури на них.
В застосуваннях дискретної математики особливе місце займають задачі, пов’язані з розробкою технічних пристроїв з дискретним принципом дії, з впорядкуванням тих чи інших об’єктів або дій, побудовою складних конструкцій шляхом оптимального поєднання окремих елементів. Раціональна організація комп’ютерних алгоритмів в інформатиці, раціональне планування виробництва, оптимізація портфеля цінних паперів – все це проблеми дискретної математики.

Завантажити