Необхідні документи

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в електронній формі, крім визначених нижче у цьому пункті випадків. Заяви у паперовій формі подають вступники лише у таких випадках:

 •  для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1  відповідно до Правил прийому;
 •  при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 •  у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 •  у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 •  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Для участі в конкурсі за різними формами навчання (денною чи заочною) вступники подають окремі заяви.Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
2. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для участі в конкурсному відборі подають заяви у паперовому вигляді в терміни, визначені в правилах вступу.
3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році.
4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються  уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:

 •  документа, що посвідчує особу;
 •  військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 •  сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної  загальної середньої освіти);
 •  документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 •  копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
 •  4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 •  згоду вступника на обробку персональних даних;
 •  папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
8. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватися довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.