Мета і задачі переддипломної практики

Переддипломна практика має своєю метою підготувати студентів до роботи на підприємствах, в установах, наукових і проектних організаціях та оволодіння студентами передовими методами праці, виробничими навичками й уміннями. Практика підготовлює студентів до виконання дипломного проекту освітнього рівня «бакалавр», а також до майбутньої роботи над дипломним проектом освітнього рівня «магістр». Ця практика покликана закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані студентами в Університеті з фундаментальних та спеціалізованих дисциплін.

Метою переддипломної практики є ознайомлення студентів з процесом проектування, розробки, тестування та експлуатації елементів комп’ютерних систем і інформаційних технологій в умовах профільних підприємств та власна участь студентів у цьому процесі, а також набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері комп’ютерних наук, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Завданнями переддипломної практики є:

  • ознайомлення з виробничими умовами проектування та розробки комп’ютерних систем і інформаційних технологій на підприємствах ІТ-галузі, що визначені як бази практики;
  • освоєння сучасних інструментальних засобів проектування та розробки комп’ютерних систем і інформаційних технологій;
  • проектування та розробка програмних модулів для елементів комп’ютерних систем і інформаційних технологій;
  • тестування розроблених програмних модулів;
  • підготовка користувацьких інструкцій та інших а також технічної та експлуатаційної документації.

В результаті проходження переддипломної практики студент повинен

знати:

  • структуру, організацію та напрямки наукової та виробничої діяльності установи або організації – бази практики;
  • плани науково-технічних досліджень, тематику задач та їх використання;
  • обов’язки та коло задач, які розв’язує інженер-програміст;
  • виконувати в рамках індивідуального завдання з практики завдання, що поставлені керівником бази практики та узгоджені з керівником практики від університету;

вміти: проектувати та розроблювати елементи комп’ютерних систем і інформаційних технологій в умовах базових підприємств практики. Значне місце в індивідуальних завданнях на проектування та розробку елементів комп’ютерних систем і інформаційних технологій повинно надаватися використанню засобів розробки програмного забезпечення для роботи в гетерогенних комп’ютерних мережах.

Шаблон договору КН

Шаблон договору АнД

Шаблон повідомлення про прибуття на практику

Шаблон щоденника