Атестація випускників освітньої програми «Аналітика даних» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломної роботи).

Кваліфікаційна робота передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне дослідження одного з актуальних завдань спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та демонстрацію вміння автора використовувати надбані компетентності та результати навчання, логічно, на підставі сучасних наукових методів викладати свої погляди за темою дослідження, робити обґрунтовані висновки і формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язаної задачі, а також ідентифікувати схильність автора до наукової або практичної діяльності.

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, технологічні процеси, технології, види діяльності в рамках сформульованої проблеми.

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.

Вимоги до змісту, об’єму і структури кваліфікаційної бакалаврської роботи визначаються методичними вказівками до дипломного проектування бакалаврів по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій.

Теми та анотації випускових кваліфікаційних робіт бакалаврів мають бути оприлюднені на офіційному сайті факультету інформаційних технологій та випускової кафедри.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

В процесі публічного захисту претендент бакалаврського ступеня повинен показати уміння чітко і упевнено викладати зміст виконаних досліджень, аргументовано відповідати на запитання і вести наукову дискусію.

Доповідь студента повинна супроводжуватися презентаційними матеріалами та пояснювальною запискою, призначеними для загального перегляду.

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присудження ступеня бакалавра комп’ютерних наук та видачу диплома бакалавра за результатами підсумкової атестації студентів оголошуються того самого дня після оформлення в установленому порядку протоколів засідань екзаменаційної комісії.

 Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук».

Теми та анотації бакалаврських робіт 2022-2023 н.р.

Теми та анотації бакалаврських робіт 2021-2022 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

Регламент дипломного проєктування

Інструкція з підготовки матеріалів для перевірки унікальності тексту кваліфікаційних робіт

Бланк рецензії

Титульна сторінка