Атестація випускників освітньої програми «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться у форм захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.

Кваліфікаційна робота передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне дослідження складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в галузі комп’ютерних наук, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій.

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, технологічні процеси, технології, види діяльності в рамках сформульованої проблеми.
Вимоги до змісту, об’єму і структури кваліфікаційної бакалаврської роботи визначаються методичними вказівками до виконання кваліфікаційної роботи бакалаврів по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

У кваліфікаційній роботі не має бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно з Положенням про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а після захисту розміщується у інституційному репозитарії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження здобувачу освіти ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук».

Теми та анотації бакалаврських робіт 2022-2023 н.р.

Теми та анотації бакалаврських робіт 2021-2022 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

Регламент дипломного проєктування

Інструкція з підготовки матеріалів для перевірки унікальності тексту кваліфікаційних робіт

Бланк рецензії

Титульна сторінка