Атестація випускників освітньої програми «Технології штучного інтелекту» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться у формі:

  • комплексного фахового іспиту зі спеціальності;
  • захисту кваліфікаційної магістерської роботи.

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження здобувачу ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр комп’ютерних наук».

Комплексний іспит зі спеціальності передбачає досягнення вміння застосовувати методи дослідження операцій для пошуку оптимальних рішень; вирішувати задачі по прийняттю рішень в умовах визначеності і в умовах нечіткої інформації, застосовувати експертні процедури для прийняття рішень; володіти технологіями створення програмних систем, методологією розробки програм; вміти розробляти комп’ютерні алгоритми, представляти структури даних програм; володіти способами подання інтелектуальних задач та методами пошуку рішень; знати моделі і методи представлення знань в інтелектуальних задачах.

Магістерська кваліфікаційна робота – це комплексне кваліфікаційне самостійне наукове дослідження, що виконує студент на завершальному етапі навчання в Університеті з використанням набутих теоретичних знань, умінь і навичок і з метою вирішення конкретної практичної або теоретичної задачі. Тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, вказувати на наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, підприємств, відповідати сучасному стану галузі науки та перспективам її розвитку.

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, технологічні процеси, технології, види діяльності в рамках сформульованої проблеми.

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.

Вимоги до змісту, об’єму і структури випускної кваліфікаційної роботи визначаються методичними вказівками до дипломного проектування магістрів по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій.

Теми та анотації випускових кваліфікаційних робіт магістрів мають бути оприлюднені на офіційному сайті факультету інформаційних технологій та випускової кафедри.

Захист кваліфікаційної магістерської роботи проводиться відкрито і публічно на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії, на яке, крім магістрантів, можуть запрошуватися наукові керівники і рецензенти, також можуть бути присутні викладачі, співробітники кафедр.

В процесі публічного захисту претендент магістерського ступеня повинен показати уміння чітко і упевнено викладати зміст виконаних досліджень, аргументовано відповідати на запитання і вести наукову дискусію.

 

Доповідь студента повинна супроводжуватися презентаційними матеріалами та пояснювальною запискою, призначеними для загального перегляду.

Окремим рішенням екзаменаційної комісії на підставі:

  • професійного оволодіння компетентностями, передбаченими блоками дисциплін за спеціалізаціями навчального плану (мінімально необхідні критерії: рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками не менш як 75 балів, оцінка за науково-дослідну (виробничу) практику не менш як 75 балів, а також захист кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може бути присвоєна професійна кваліфікація «Аналітик комп’ютерних систем»;
  • успішного оволодіння компетентностям з обов’язкових дисциплін «Психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача», «Методика викладання у закладах вищої освіти» та проходження асистентської практики з оцінками не нижче 75 балів може бути присвоєна професійна кваліфікація «Викладач закладу вищої освіти»;
  • успішного оволодіння з оцінки не нижче 75 балів з усіх дисциплін плану, а також наявність опублікованих на момент захисту однієї статті у фаховому (закордонному) виданні та одного виступу на міжнародній конференції дозволяє присвоювати додаткову професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи)».

Обов’язковою умовою присвоєння всіх професійних кваліфікацій є отримання на підсумковій атестації оцінки не нижче 75 балів.

 

Програма кваліфікаційного іспиту

 

ТШІ-Програма-випускного-кваліфікаційного-іспиту-2022

Магістерська кваліфікаційна робота

Методичні-вказівки-до-ВКР-магістра-КІТ-зі-змістом-17.11.2021