Обов’язкові компоненти ОП

Код н/дКомпоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитівФорма підсумкового контролю
ОК01Вступ до університетських студій2залік
ОК02Українська та зарубіжна культура3залік
ОК03Науковий образ світу3залік
ОК04Основи екології2залік
ОК05Соціально-політичні студії2залік
ОК06Філософія4іспит
ОК07Вибрані розділи трудового права і основи підприємницької діяльності3залік
ОК08Іноземна мова15іспит
ОК09Математика для комп’ютерних наук13іспит
ОК10Алгоритмізація та  програмування10іспит
ОК11Дискретні структури10іспит
ОК12Архітектура обчислювальних систем5залік
ОК13Комп’ютерні мережі(І курс)4залік
ОК13Комп’ютерні мережі(ІІ курс)4залік
ОК14Об’єктно-орієнтоване програмування6іспит
ОК15Проектування та аналіз алгоритмів5іспит
ОК16Теорія ймовірностей для комп‘ютерних наук5іспит
ОК17Чисельні методи5залік
ОК18Бази даних та знань6іспит
ОК19Дослідження операцій5іспит
ОК20Операційні системи5залік
ОК21Технологія створення програмних продуктів5іспит
ОК22Основи обчислювального інтелекту4іспит
ОК23Високопродуктивні обчислення4залік
ОК24Непроцедурне програмування4залік
ОК25Проектування та розробка веб-застосувань4залік
ОК26Системний аналіз та проектування ІС 5іспит
ОК27Інтелектуальний аналіз даних5залік
ОК28Моделювання систем4іспит
ОК29Технології захисту інформації та кібербезпека4залік
ОК30Вступ до спеціальності2залік
ОК31Основи комп‘ютерної графіки4залік
ОК32Менеджмент знань та онтологічний інжиніринг4залік
ОК33Попередній аналіз та підготовка даних4залік
ОК34Курсова робота з аналітики даних2диф.залік
ОК35Проектно-технологічна практика3диф.залік
ОК36Переддипломна практика3диф.залік
ОК37Випускна кваліфікаційна робота бакалавра6захист
Загальний обсяг обов’язкових компонент:180

Вибіркові компоненти  ОП

Вибіркові блоки спеціалізованих дисциплін

Блок 2. «Прикладна аналітика»

ВК2.1Методи прийняття рішень5іспит
ВК2.2Розпізнавання образів і кластерний аналіз5залік
ВК2.3Нейронні мережі5іспит
ВК2.4Стратегічний бізнес-аналіз5іспит
ВК2.5Технології обробки природомовної інформації5залік
ВК2.6Основи глибинного навчання5залік
ВК2.7Еволюційні обчислення5іспит
ВК2.8Курсова робота з прикладної аналітики2диф.залік
ВК2.9Технології комп‘ютерного зору4іспит
ВК2.10Автономні системи4іспит

Вибір за переліком:

ВКП1ПЕРЕЛІК №16
ВК3.2Математична статистика для комп”ютерних наук6
  
ВК4ПЕРЕЛІК №27
ВК4.1Криптографія та криптозахист7
  
ВК5ПЕРЕЛІК №38
ВК5.1Машинне навчання (додаткові розділи)8