Обов’язкові компоненти ОП

Код н/дКомпоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитівФорма підсумкового контролю
ОК1Вступ до університетських студій2,0залік
ОК2Українська та зарубіжна культура (І курс)3,0залік
ОК2Українська та зарубіжна культура (ІІ курс)3,0залік
ОК3Науковий образ світу3,0залік
ОК4Основи екології2,0залік
ОК5Соціально-політичні студії2,0залік
ОК6Філософія4,0іспит
ОК7Вибрані розділи трудового права і основи підприємницької діяльності3,0залік
ОК8Іноземна мова ( І курс)8.0залік
ОК8Іноземна мова (ІV курс)15,0іспит
ОК9Математика для комп”ютерних наук13,0іспит
ОК10Алгоритмізація та програмування10,0іспит
ОК11Дискретні структури10,0іспит
ОК12Архітектура обчислювальних систем5,0залік
ОК13Комп’ютерні мережі (І курс)4,0залік
ОК13Комп’ютерні мережі (ІІ курс)4,0залік
ОК14Об’єктно-орієнтоване програмування6,0іспит
ОК15Проектування та аналіз алгоритмів(І курс)5,05,0
ОК15Проектування та аналіз алгоритмів(ІІ курс)5,0іспит
ОК16Теорія ймовірностей для комп”ютерних наук5,0іспит
ОК17Чисельні методи5,0залік
ОК18Бази даних та знань6,0іспит
ОК19Дослідження операцій5,0іспит
ОК20Операційні системи5,0залік
ОК21Технологія створення програмних продуктів5,0іспит
ОК22Основи обчислювального інтелекту4,0іспит
ОК23Високопродуктивні обчислення4,0залік
ОК24Непроцедурне програмування4,0залік
ОК25Проектування та розробка веб-застосувань4,0залік
ОК26Системний аналіз4,0іспит
ОК27Інтелектуальний аналіз даних5,0залік
ОК28Проектування інформаційних систем4,0іспит
ОК29Моделювання систем5,0іспит
ОК30Технології захисту інформації та кібербезпека4,0залік
ОК31Управління ІТ проектами4,0залік
ОК32Вступ до спеціальності2,0залік
ОК33Основи комп”ютерної графіки4,0залік
ОК34Курсова робота з проектування алгоритмів та програмування2,0диф. залік
ОК35Проектно-технологічна практика3,0диф. залік
ОК36Переддипломна практика3,0диф. залік
ОК37Випускна кваліфікаційна робота бакалавра6,0захист
Загальний обсяг обов’язкових компонент:180

Вибіркові компоненти  ОП

Вибіркові блоки спеціалізованих дисциплін

Блок 1. «Системи штучного інтелекту»

ВБ1.1Менеджмент знань та онтологічний інжинірінг5,0залік
ВБ1.2Методи прийняття рішень5,0іспит
ВБ1.3Технології обробки природномовної інформації5,0залік
ВБ1.4Інтелектуальні робототехнічні системи5,0іспит
ВБ1.5Нейромережні технології5,0іспит
ВБ1.6Моделі і методи розпізнавання образів5,0іспит
ВБ1.7Еволюційні обчислення5,0залік
ВБ1.8Курсова робота з систем штучного інтелекту2,0диф. залік 
ВБ1.9Експертні системи4,0іспит
ВБ1.10Нечіткі множини та логіка4,0іспит

Блок 2. «Системне проектування»

ВБ2.1Технології комп”ютерного проектування5,0залік
ВБ2.2Штучний інтелект5,0іспит
ВБ2.3Об”єктно-орієнтований аналіз та проектування5,0залік
ВБ2.4Прикладні інтелектуальні системи5,0іспит
ВБ2.5Архітектура сучасних інформаційних систем5,0іспит
ВБ2.6Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем5,0іспит
ВБ2.7Проектування експертних систем та систем підтримки прийняття рішень5,0залік
ВБ2.8Курсова робота з системного проектування2,0диф. залік 
ВБ2.9Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах4,0іспит
ВБ2.10Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем4,0іспит

Вибір за переліком: 

ВКП1ПЕРЕЛІК №16
ВК3.1Крос-платформне програмування6
  
ВК4ПЕРЕЛІК №27
ВК4.2Інтернет речей7
  
ВК5ПЕРЕЛІК №38
ВК5.1Віртуальна та доповнена реальність8