Снитюк Віталій Євгенович

Декан, доктор технічних наук, професор

Народився 13 серпня 1967 р. на Волині. У 1984 р. вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1991 р. З 1986 по 1988 р. проходив дійсну строкову службу в армії. Розпочав свою трудову діяльність Снитюк В.Є. у 1991 р. інженером-програмістом в науково-дослідному інституті “Акорд”. З 1992 р. працював у Черкаському інженерно-технологічному інституті та Черкаському державному технологічному університеті на посадах інженера, асистента, старшого викладача, доцента та завідувача кафедри. У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». За цією ж спеціальністю захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи зменшення невизначеності на початкових етапах проектування систем із змінною структурою» у 1999 р. в спецраді Київського національного університету будівництва та архітектури. З 2004 р. по 2007 р. навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив докторську дисертацію «Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності» у 2009 р. в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційних технологій проектування. У 2008 р. проходив стажування в Інституті штучного інтелекту (м. Саарбрюкен, Німеччина). До наукових інтересів належать: прийняття рішень в умовах невизначеності, обчислювальний інтелект, еволюційне моделювання. Снитюк В.Є. є автором та співавтором п’яти монографій та автором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Під його керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій та підготовлено до захисту ще три дисертації. За його участю організована та проводилась у 2011-2015 рр. міжнародна науково-технічна конференція “Обчислювальний інтелект”. Електронна адреса: snytyuk@gmail.com

 

Іларіонов Олег Євгенович

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри інтелектуальних та інформаційних систем, кандидат технічних наук, доцент. Народився 24 листопада 1974 р. у м. Чернівці. У 1998 році закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Радіотехніка» і отримав кваліфікацію «радіоінженер». У 2011 році закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та отримав кваліфікацію «інженер-програміст». У 1998-2001 рр. навчався в аспірантурі при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, яку успішно закінчив у 2001 році, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2001 року по 2006 рік працював на посадах асистента та доцента на фізичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2006 року по 2016 рік працював на посадах доцента, завідувача кафедри, директора Інституту інформаційних та комунікаційних технологій у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» Область наукових інтересів: засоби та технології розробки інформаційних систем управління технологічними процесами і об’єктами різної фізичної природи. Є автором та співавтором більше 50 наукових та навчально-методичних праць. З 2016 року – член Науково-методичної комісії № 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України e-mail: oilarionov@gmail.com

Красовська Ганна Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

Закінчила у 1993 році Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування у будівництві», кваліфікація «інженер-системотехнік». Кандидат технічних наук з спеціальності 08.06.01 – «Економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки)». В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі та методи прийняття рішень при плануванні організаційно-технологічної підготовки спорудження об’єктів будівництва». З 1996 року року працювала асистентом кафедри систем автоматизованого проектування та управління (САПУ) в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КІБІ), а з 2000 року доцентом цієї ж кафедри. В 2002 році отримала звання доцента кафедри інформаційних технологій (перймен. САПУ). Протягом роботи в КНУБА викладала дисципліни «Алгоритмізація і програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Інструментальні засоби програмування». Є автором 24 наукових та 21 методичної роботи. Проводить наукові дослідження в таких напрямках: технологічні основи багатоаспектного системного аналізу і проектування інформаційних систем; багатокритерійний аналіз та прийняття рішень в умовах невизначеності; розробка системи підтримки прийняття рішень; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Кудін Володимир Іванович

Доктор технічних наук,професор,старший науковий співробітник

Кудін Володимир Іванович – професор кафедри інтелектуальних та інформаційних систем, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. У 1977 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю “прикладна математика”. Наукові та практичні інтереси пов’язані з такими напрямками, як розробка методів аналізу, проектування та оптимізації систем, зокрема, великого розміру, аналіз достовірності комп’ютерних обчислень, дослідження властивостей механізмів взаємодії у двокомпонентних системах різної складності. Брав участь у проектуванні баз даних та розробці методів, алгоритмів та програмного забезпечення ППП “DISMOP”, АРМ ”Диспетчер”, впроваджених у виробництво. Автор 2 монографій та понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Гайна Георгій Анатолійович

Кандидат технічних наук, професор

Кандидат технічних наук, професор кафедри інтелектуальних та інформаційних систем. Народився 6 листопада 1954 року в м. Києві. В 1978 році закінчив Київський політехнічний інститут, факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки за спеціальністю автоматика і телемеханіка, кваліфікація інженер-системотехнік. З 1978 по 1980 проходив службу в армії. Розпочав свою трудову діяльність Гайна Г.А. у 1980 році інженером у Київському інституті автоматики, з кінця 1980 року – на посаді молодшого наукового співробітника. У 1985-1993 році працював старшим науковим співробітником у науково-дослідному інституті автоматизованих систем в будівництві. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделі і методи користувацьких інтерфейсів мультисередовищ» за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління. У 1993-2012 роках працював в Київському національному університеті будівництва і архітектури на посаді доцента, з 2012 року – на посаді професора. В 2015 році присвоєно вчене звання професора. Сфера наукових інтересів – інтелектуальні інформаційні системи підтримки прийняття рішень в складних системах, бази даних і знань, гібридні інтелектуальні системи. Автор 72 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники. E-mail: ggaina@voliacable.com

Самохвалов Юрій Якович

Доктор технічних наук,професор

У 1975 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “математика”. Наукові та практичні інтереси пов’язані з такими напрямками, як теорія і практика побудови інтелектуальних систем, нечіткі алгоритми управління, логіко-лінгвистичне моделювання у кіберпросторі та теорія і практика проектування автоматизованих систем та проведення експертиз. Приймав участь у Державних програмах по створенню відомчих автоматизованих систем та комплексів, зокрема по створенню вітчизняного образного (інтелектуального) комп’ютера. Автор 5 монографій та понад 200 наукових та навчально-методичні праць.

Тмєнова Наталія Пилипівна

Кандидат фізико-математичних наук

Народилася 15 вересня 1977 року в м. Києві. В 1999 р. закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала кваліфікацію магістра з «Соціальної інформатики». У тому ж році вступила до аспірантури факультету кібернетики (науковий керівник – професор Закусило О.К.) і в 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. З 2000 року Тмєнова Н.П. працювала на посадах інженера-програміста ІІ та І категорій, що виконує науково-технічні розробки, провідного інженера-програміста, що виконує НТР, молодшого наукового співробітника, асистента, завідувача науково-дослідної лабораторії ймовірнісно-статистичних методів. Доцент Тмєнова Н.П. є автором 45 публікацій, серед яких сім навчально-методичних посібників з дискретної математики, комп’ютерної графіки та лінійної алгебри. Сфера наукових інтересів: технології електронного навчання; підтримка та впровадження комп’ютерних систем електронної освіти; розробка та створення електронних навчальних курсів; проблеми комп’ютерного тестування знань з математичних дисциплін в електронних навчальних середовищах; дослідження систем масового обслуговування та випадкових процесів.

Гнатієнко Григорій Миколайович

Кандидат технічних наук, заступник декана факультету інформаційних технологій з наукової роботи

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка й отримав кваліфікацію «Прикладна математика». Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.16 ‒ Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях тема «Алгоритми обробки експертної інформації у задачах ранжування та їх застосування».
З 2018р. доцент кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій за сумісництвом.
Є автором понад 170 наукових праць, серед яких 5 монографій, 1 методичний посібник, 34 статті у фахових виданнях України, 55 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша у Google Scholar – 6.
Наукові інтереси. Теорія прийняття рішень, обробка експертної інформації, управління персоналом.

Доманецька Ірина Миколаївна

Кандидат технічних наук,доцент

Випускниця (1987) Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». У 1991році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.12 – системи автоматизації проектування. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби автоматизованої еколого-економічної експертизи проектів у будівництві». З 1991 року Доманецька І.М. працювала на посадах асистента кафедри систем автоматизації проектування та управління Київського технічного університету будівництва і архітектури, старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту автоматизованих систем планування і керування у будівництві, доцента кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури. Сфера наукових інтересів NO SQL напрям розвитку баз даних; ГІС як інструмент підвищення якості прийняття рішень в системах підтримки прийняття рішень. Проблеми ефективного менеджменту природокористування Автор 38 наукових публікацій та 45 навчально-методичних робіт, 2 з яких – навчальні посібники

Пашинська Наталія Миколаївна

К.геогр.н., старший науковий співробітник

Народилася 15 березня 1979 року. У 2001 р. закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та отримала кваліфікацію магістра з географії. З 2001 по 2004 роки навчалася в аспірантурі Інституту географії НАН України. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. З 2004 по 2016 рр. працювала в Інституті географії Національної академії наук України на посадах провідного інженера, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. З 2013 р. – доцент кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету (за сумісництвом). Викладала навчальні дисципліни: «Цифрова картографія», «Управління територіальним розвитком», «Прогнозування і планування використання земель». У 2014-2015 рр. – курси підвищення кваліфікації у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за програмами «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних», «Системи управління базами даних для інфраструктури просторових даних», «Просторові кадастрові інформаційні системи інфраструктури просторових даних» за напрямом 7.060101 (комп’ютерні науки). У 2014 р. – стажування у Vancouver Island University (Канада) за програмою «Advanced Instructional Skills and Program Development Geographic Information Systems». Брала участь у міжнародному канадсько-українському проекті “Laying the Foundation for a Spatial Data Infrastructure: Building Capacity within the Ukrainian Government to Support Sustainable Economic Growth” (2014-2016 рр.): розробка та викладання курсів «Вступ до геоінформаційних систем для ІПД», «Просторове моделювання та прикладні рішення для ІПД». Автор понад 60 наукових публікацій, із яких – 2 навчальні посібники, 8 підрозділів у 3 монографіях, 10 публікацій у зарубіжних виданнях. Наукові інтереси: геоінформатика, геоінформаційні системи, інфраструктура просторових даних, ГІС-аналіз, цифрова картографія, веб-картографування, просторове моделювання.

Федусенко Олена Володимирівна

Кандидат технічних наук,доцент

Закінчила у 2000 році Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), за спеціальністю «Комп’ютерні системи обробки інформації та управління», кваліфікація – інженер системотехнік. Кандидат технічних наук з спеціальності 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, доцент по кафедрі інформаційних технологій. Захистила кандидатську дисертацію по темі «Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення». Федусенко О.В. є автором близько 65 наукових та методичних робіт в галузі інформаційних технологій, серед яких три навчальних посібника.

Мінаєва Юлія Іванівна,

Кандидат технічних наук,доцент

Вища освіта: Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології ».
В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології – «Інформаційна інтелектуальна технологія формування портфелю цінних паперів в умовах невизначеності».
Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, орієнтований на трафік комп´ютерних мереж, розробка методів отримання прихованої інформації (знань) на підставі тензорних декомпозицій даних
Наукові праці: Має 66 наукових праць, серед яких 1 навчальний посібник, 5 навчально-методичних робіт, 29 статей у фахових виданнях України ,14 публікацій тез у матеріалах науково-технічних конференцій.

Білан Степан Миколайович,

кандидат технічних наук, доцент

Вища освіта:Закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1984 році за спеціальністю 0606 – Електронно обчислювальні машини, інженер-системотехнік.
Захищені дисертації:
Тема дисертації: «Розробка методів паралельної обробки інформації та їх технічна реалізація в оптоелектронних логіко-часових середовищах»
Отримав диплом кандидата наук у 1990 році за спеціальностями: 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління, 05.13.13 – Обчислювальні системи машини, комплекси та мережі.
Отримав диплом доцента за кафедрою «Обчислювальна техніка» у 1998 р.
Досвід роботи: 
1984-2003 рр. Вінницький національний технічний університет.
2003-по теперішній час Державний університет інфраструктури та технологій.
2018-по теперішній час Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 
монографій – 6; довідник -1; статей – 78; навчальних посібників – 5; виступів на конференціях – 75; кількість виконаних НДР – 4; патентів України – 41; свідоцтва на авторські твори (комп’ютерні програми) – 28; кількість дисертацій, які захистили під керівництвом Білана С.М. – 4; Індекс Хірша у Scopus – 2; Індекс Хірша у Google Scholar – 6; кількість статей у базах даних Scopus, WOS – 10.

Наукові інтереси:
штучний інтелект, обробка та розпізнавання зображень, комп’ютерна графіка, захист інформації, клітинні автомати, біометрична ідентифікація, генератори псевдовипадкових чисел, моделювання динамічних процесів

Кіктєв Микола Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Вища освіта: закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління».
Захищені дисертації:
Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, тема: «Автоматизована система управління технологічним процесом одержання вуглекислих солей».

Працює в КНУ ім. Тараса Шевченка на кафедрі інтелектуальних технологій з 2017 року. Має вчене звання доцента (2020 р.).

Досвід роботи: 

Досвід практичної роботи: на старших курсах та після закінчення університету працював інженером-програмістом у комерційній структурі. Протягом 8 років  займав посаду директора комунального підприємства Донецької міської ради «Науково-методичний центр комп’ютеризації навчальних закладів», виконувані обов’язки – координація та керівництво проектом інформатизації закладів освіти м. Донецька.

Досвід викладацької роботи: має досвід викладання дисциплін, пов’язаних з ІТ(в штаті або за сумісництвом, в різні роки), у вищих навчальних закладах – ДонНТУ, ДонІЗТ, ДонІПП, НУБіП України, НТУУ «КПІ», НУХТ, НАУ.

Участь у наукових проектах, які фінансуються МОН України:

  • «Розроблення технології діагностики якості функціонування сільськогосподарських споживачів електричної енергії на основі використання ІР-технологій» (2019-2021, відповідальний виконавець);
  • «Розробка нових енергоефективних комп’ютерно-інтегрованих систем керування електроспоживанням» (2019-2021);
  • «Розроблення системи дистанційного моніторингу стану посівів для раціонального використання добрив» (2016-2017).

Проходив міжнародне стажування в університеті«Politechnika Białostocka» (Польща, 2019 р.).

Наукові праці: 
Є автором понад 60 наукових праць, серед яких 2 монографії, патент України,  3 навчальних посібника, статті у фахових виданнях України, закордонні публікації (в тому числі у журналах категорії Q3), тези доповідей на конференціях, методичні вказівки для студентів.

Гріненко Сергій Анатолійович

Кандидат технічних наук, асистент

Кандидат технічних наук, асистент кафедри інтелектуальний технологій. Народився 30 квітня 1983 р. у м. Городище Черкаської області. У 2005 р. закінчив Черкаський державний технологічний університет. З 2013 р. по 2016 р. навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету. У 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем. З 2013 р. по липень 2023 р. працював на посаді асистента, а після захисту дисертації у 2021 році на посаді доцента кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету. З вересня 2023 року працює асистентом кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій. Також з лютого 2016 р. по квітень 2016 р. працював QA інженером в ІТ компанії Seoprofy UA, з квітня 2016 р. по січень 2022 р. працював на посаді QA інженера, а згодом Support&DevOps інженера в ІТ компанії Lime Systems, з січня 2022 р. по теперішній час працює DevOps інженером в ІТ компанії GlobalLogic Ukraine a Hitachi Group Company. Є автором 19 наукових та 3 методичних робіт. Проводить наукові дослідження в такому напрямку: якість програмного забезпечення.

Гріненко Олена Олександрівна

Кандидат технічних наук, асистент

Кандидат технічних наук, асистент кафедри інтелектуальний технологій. Народилася 10 жовтня 1987 р. у м. Легніца, Польща. У 2010 р. закінчила математичний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Математика» і отримала кваліфікацію магістра математики, викладача вищого навчального закладу. У 2021 р. на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем. З 2010 р. по липень 2023 р. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету, а з вересня 2023 р. працює асистентом кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій. Є автором 23 наукових та 6 методичних робіт. Проводить наукові дослідження в таких напрямках: інженерія програмного забезпечення, бізнес аналіз, бази даних; методика викладання ІТ технологій в освіті.

Гамоцька Сніжана Леонідівна

Асистент

Народилася 1976 року в с.Червона Слобода Черкаської області. Закінчила Черкаський інженерно-технологічний університет за спеціальністю “Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем”, має диплом з відзнакою. Після закінчення навчання працювала інженером-програмістом в ТОВ “Кварц”, а потім викладачем в Черкаському державному технологічному університеті. Тема дисертаційного дослідження «Методи і засоби моніторингу та управління проектними ризиками в умовах невизначеності».

Круглов Олександр Ігорович

Асистент

Народився 14 червня 1992 року. В 2015 закінчив магістратуру механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спецалізацією “Загальна математика”. У тому ж році вступив до аспірантури факультету інформаційних технологій.

Власенко Оксана Олександрівна

Фахівець

Фахівець кафедри інтелектуальних та інформаційних систем. Закінчила у 1998 році Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, фізико-математичний факультет, спеціальність: фізика, астрономія.

Корнійчук Світлана Петрівна

Фахівець

Фахівець кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Закінчила у 2008 році Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” та здобула професійну кваліфікацію “інженер-технолог”